Convocatòria BECA-AJUDA PER A JOVES ARTISTES 2003

 

Objecte

L’objecte de la convocatòria és impulsar l’activitat de tots/es els/les artistes, amb especial atenció a aquells que després d’haver rebut o estar cursant una formació artística de grau superior (llicenciatura o equivalent) vulguin donar a conèixer la seva obra.

Destinataris/àries

Poden optar a les Ajudes totes les persones físiques que el 23 de maig de l’any 2003 no tinguin complerts els 28 anys i que estiguin interessades en donar a conèixer un projecte creatiu en qualsevol dels diversos camps de les arts plàstiques. Els/Les sol·licitants han de ser majors d’edat i haver nascut i/o estar domiciliats a les comarques de Girona.

A més de les sol·licituds a títol individual, també poden optar a aquestes Ajudes col·lectius de creadors/es sense personalitat jurídica, sempre que la totalitat dels membres que l’integrin reuneixin les condicions exigides en aquestes bases i designin per escrit a un representant.

Sol·licituds

A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 1. Fotocòpia del DNI i del NIF del/de la sol·licitant de la beca.
 2. Curriculum del/de la sol·licitant de la beca, amb acreditacions dels estudis realitzats o en curs.
 3. Pla de treball i memòria explicativa detallada de l’activitat o el treball que es vol realitzar, en el qual han de constar un plantejament general, pressupost i calendari d’execució.
 4. Declaració signada en la qual el/la sol·licitant faci constar que el projecte objecte de la petició és original.
 5. Dues obres realitzades expressament:
 6. una representació objectiva. Tema: la mà i el rostre
 7. una interpretació rèplica subjectiva. Tema: la mà i el rostre

Les obres podran ésser realitzades en pintura, dibuix o escultura, utilitzant qualsevol tècnica o material. En el cas de presentar pintures o dibuixos, les mides del suport han de ser de 46 x 38 cm (8 F) , i en el cas de les escultures mida natural la mesura màxima no podrà ser superior als 40 cm.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 26 d’abril de 2002.

Fundació Fita. Carrer Hortes, 22. 17001 Girona

De dimarts a dissabte, de 5 a 8 de la tarda.

Tramitació

Les sol·licituds seran valorades sobre la base de l’aplicació dels criteris següents:

 1. L’interès de l’activitat que es proposa.
 2. La qualitat de les obres presentades.
 3. La viabilitat del projecte i el finançament aconseguit i/o previst al marge de la Fundació.
 4. La formació acadèmica dels/de les aspirants.
 5. Els projectes que es realitzin fora del lloc de residència, especialment en altres països.

Després d’una primera valoració dels projectes la Fundació podrà demanar més informació i una entrevista personal als candidats, després de la qual els comunicarà per escrit les condicions i l’import de les Ajudes. Les obres premiades passaran a la Fundació Fita.

Dotació

La quantitat destinada a les Ajudes serà per a aquesta convocatòria de 6.000 euros. Aquesta dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de les disponibilitats pressupostàries.

Les Ajudes es concedeixen anualment i es donaran a conèixer en un acte públic el dia 23 de maig de 2003.

Justificació

Finalitzat el període de realització del projecte, i en funció de les característiques, el premiat n’haurà de fer una presentació, exposició o memòria escrita conjuntament amb la Fundació Fita; en els quals hi haurà de constar la col·laboració de la Fundació Fita.

Informació

T 972 216 465

correu@fundaciofita.com

www.fundaciofita.com

Enllaços:

Publicació del guanyador de la Beca-Ajuda 2003

Exposició guanyadora de la Beca-Ajuda 2003

Comparteix: