Convocatòria Beca Joan Pujol i Sureda d’Història de l’Art Contemporani 2009

El dijous dia 29 de gener de 2009 s’ha presentat a la Fundació Fita la Beca Joan Pujol i Sureda d’Història de l’Art Contemporani.En record i homenatge a la tasca com a promotor cultural i de les arts de Joan Pujol i Sureda, patró d’aquesta Fundació des de l’any 2002 fins al 2008, la Fundació Fita ha instituït una beca anual que té com a objectiu promoure la recerca sobre la història de l’art contemporani a Catalunya, amb especial atenció als temes relacionats amb la trajectòria artística de Domènec Fita, així com amb les arts visuals a la ciutat i les comarques de Girona.La beca està dotada amb 3.000 €.El termini de lliurament de sol·licituds finalitzarà el 30 d’abril de 2009.La 1a edició es convoca d’acord amb les següents BASES:

TEMA: el tema de la 1a edició de la Beca Joan Pujol i Sureda d’Història de l’Art Contemporani serà l’estudi i la catalogació de l’activitat de la Galeria Expoart (Girona i Barcelona, 1984 – 2002). El treball resultant haurà d’aportar una avaluació original, crítica i rigorosa de la trajectòria de la galeria i el seu paper en la promoció de l’art contemporani.

DESTINATARIS: estudiants universitaris i llicenciats en Història de l’Art, Belles Arts, Filosofia o Història; així com estudiants i llicenciats d’altres disciplines que demostrin tenir els coneixements i capacitat per a dur a terme la recerca. Els sol·licitants han de ser majors de 18 anys.

DOCUMENTACIÓ: les sol·licituds hauran d’incloure la documentació següent:
– Fotocòpia del DNI o passaport.
– Adreça, adreça electrònica i telèfon de contacte.
– Currículum vitae i explicació de la capacitació i interès del candidat.
– Còpies de dues mostres de textos sobre art realitzats i/o publicats (articles, textos de divulgació, crítica d’art, treballs de recerca, comunicacions, ponències, etc.).
– Projecte: explicació detallada de com es preveu dur a terme la recerca que és objecte de la beca (interès, metodologia, calendari, etc.).
– Noms i dades de contacte de dos professionals i/o acadèmics que avalin el candidat.

TERMINI: El lliurament de les sol·licituds es farà a la seu de la Fundació Fita, c/ Hortes, 22, 17001, Girona, de dimarts a dissabte, de 5 a 8 h de la tarda. El termini de presentació finalitzarà el dia 30 d’abril de 2009.

JUSTIFICACIÓ: El beneficiari de la beca lliurarà a la seu de la Fundació Fita, abans del 31 de desembre de 2009, una justificació que constarà com a mínim de: – Treball de recerca original, escrit en llengua catalana, sobre el tema que és objecte de la beca; redactat, editat, imprès i presentat amb la suficient qualitat i rigor acadèmic per a ser considerat publicable. El treball haurà de tenir una extensió mínima de 50 pàgines a doble espai i anirà acompanyat del corresponent sumari de continguts, índex d’imatges, notes a peu de pàgina, i bibliografia d’obres citades. El treball es presentarà en suport imprès i digital (CD o llapis de memòria USB). – Annexos al treball de recerca, amb textos o materials complementaris fruit de la recerca (taules i bases de dades, retalls de premsa, material imprès, fotografies, material audiovisual, etc.). A partir de la data de lliurament de la justificació, el jurat de la beca disposarà de 30 dies per a fer-ne una avaluació i, si escau, demanar les esmenes que consideri oportunes. El treball de recerca romandrà propietat del seu autor; tanmateix, en cas de la seva publicació i/o comunicació pública, aquest es compromet a fer-hi constar que la seva realització s’ha dut a terme amb l’ajuda econòmica de la Beca Joan Pujol i Sureda d’Història de l’Art Contemporani de la Fundació Fita.

Imatges:

DSCN4345

 Documents:
Comparteix: